• #projects

DORP

EEN PLEK WAAR ALLES KAN ✷ oproep 2023 ✷

Find the English version down below

DORP is een plaats, een broeihaard van ideeën op de buitensite van Het Entrepot. Het is een plek waar je mag leren, proberen en experimenteren op je eigen manier. Deze zomer kan je DORP in volle glorie zien, maar op dit moment komen de DORPelingen samen om de lege ruimte naar hun hand te zetten. Schrijf je in en wees erbij!!

Wat gaan we doen?

DORP zal plaatsvinden tijdens deze weekends:

 • Vrij 14 juli – zon 16 juli 2023
 • Vrij 21 juli – zat 22 juli 2023

Maar naar aanloop daarvan

 • Ontdekken we wat jouw interesses en talenten zijn
 • Leer je nieuwe mensen kennen waarmee je ideeën uitwisselt
 • Komen we maandelijks samen om naar de zomer toe te werken
 • En kun je rekenen op de hulp en ondersteuning van Het Entrepot
 • volgende bijeenkomst: DORPscafé wo 29 maart 2023, 19:00

Wat kun je verwachten?

DORP is een blanco blad, zodat je vrijspel hebt om te doen wat je wilt. Er zijn geen verwachtingen van het eindresultaat, want het maakproces is het belangrijkste.

 • Je krijg een budget om de DORPsvisie tot leven te brengen
 • Je krijgt een presentatieplatform voor je talenten en projecten, van welke aard die ook zijn
 • Er zijn een print-, video- en audioateliers ter beschikking
 • Een gratis doe-, leer- en probeertraject met begeleiding op maat

Iets voor jou?

 • Ben je tussen 16 en 30 jaar oud?
 • Wil je een white space in Brugge tot de jouwe maken?
 • Werk je graag met anderen? En wil je je door hen laten inspireren?

Dan moet je bij DORP zijn! Ervaring en expertise zijn absoluut niet nodig, je enthousiasme is het belangrijkste.

We zoeken alvast naar onderstaande profielen, maar herken je jezelf niet echt in één van deze omschrijvingen? Dan ben je nog steeds ongelofelijk welkom om je in te schrijven met je eigen insteek!

Is content creatie iets voor jou? Dan kun je je tijdens DORP wagen aan een zoektocht naar nieuwe en uitdagende formats om DORP nét dat tikkeltje interessanter te maken door het ook een origineel online leven in te blazen. Via het instagramprofiel van DORP kun je niet alleen je creaties met 1.227 volgers delen, maar zullen deze ook fervent worden doorgedeeld via de kanalen van Het Entrepot. (& all credits to you, natuurlijk!)

Wil je leren hoe je professioneel kunt communiceren, hoe je verhalen en informatie op een doeltreffende en creatieve manier kunt brengen? Tijdens DORP krijg je de mogelijkheid om hiermee te experimenteren en ben je vrij om hiervoor je eigen strategieën te bedenken die ook oog hebben voor toegankelijkheid, diversiteit en inclusie. Daarvoor giet je je eigen gepaste mediamix in elkaar. 

Heb je een neus voor opkomend muzikaal talent en wil je hen graag de kans bieden om een breder publiek te bereiken? Als programmator krijg je de mogelijkheid én het budget om jouw muzikale fijnzinnigheid om te zetten in een uitdagend programma.

Sta je graag in nauw contact met opkomend muzikaal talent en wil je hen ondersteunen in hun eerste stappen richting grote faam? Als productie en hospitality manager zorg je ervoor dat artiesten warm worden ontvangen en creëer je een backstage waar inspirerend gesprekken als vanzelf vloeien. Je verzorgt de opstart en sluit van de buitensite en leert daarnaast ook hoe je administratie contracten en timesheets aanmaakt zodat alles ook achter de schermen vlotjes verloopt.

Heb jij een heel ruimtelijke, bijna architecturale verbeelding? Bij DORP krijg je de kans om die verbeelding niet alleen op papier te zetten, maar kun je jouw plan ook in verwezenlijking zien gaan. Je gebruikt de buitensite van Het Entrepot als experimentenzone en krijgt een budget om je plannen te realiseren, rekeninghoudend met de haalbaarheid en context. 

Ben jij een handige duizendpoot die vervuld is van praktische en technische kennis? En wil je graag je eerste plan uitvoeren? Met jouw uitvoerende visie heb je inspraak op het plan van de site en maken we samen de wildste plannen waar.

Geniet je ervan als het geluid in een zaal nét goed zit en wil je experimenteren met wat er audiogewijs allemaal mogelijk is op de buitensite van Het Entrepot? Tijdens DORP geef je klank aan de programmatie en krijg je de kans om jouw praktische en technische kennis naar buiten te brengen op de meest vrije en creatieve manier. 

Zie jij licht als een van de belangrijkste onderdelen van een productie omdat het essentieel is voor de beleving en de juiste sfeer? Tijdens DORP krijg je de kans om jouw praktische en technische kennis over lichtontwerp naar buiten te brengen op de meest vrije en creatieve manier. 

Ben je vertrouwd met jonge makers in Brugge en heb je een visie waaronder je hen wilt samenbrengen tijdens DORP? Als curator krijg je de kans om actuele noden in het Brugse kunstenlandschap aan te duiden en kun je je eraan wagen om zelf de leegten in te vullen. Je krijgt hiervoor een budget en waakt zo dus ook over de realiseerbaarheid.

Heb jij een hart voor kunsten en wil je leren hoe je die passie kunt omzetten naar concrete plannen? Tijdens DORP krijg je de mogelijkheid om een artistieke idee om te zetten in een tastbaar productieplan, waarbij jij de lijm bent tussen DORP, de site, het publiek en de betrokken kunstenaars.

Tijdens DORP krijg je een keuken ter beschikking die je ofwel naar je eigen hand kunt zetten, of waar je ook andere jonge cateraars (in spe) kunt uitnodigen om hun keukenkunsten tentoon te stellen. De perfecte kans dus om je wildste culinair ideeën uit te testen.

Hou je van de warmte en gezelligheid van het tooghangen? Tijdens DORP krijg je de mogelijkheid om eens te testen wat het is om een cafe uit te baten. Je stelt een planning op met personeel en krijgt ook alle vrijheid om de invulling van de bar op je eigen manier uit te werken. 

Schrijf je in!

Ga snel naar de link hieronder, vul het formulier in en dan zien we elkaar snel!

 

DORP 2023

Zit je met een vraag of onzekerheid?

Wees dan zeker niet bang om Klara te contacteren. Je kunt hen

Alle vragen welkom

A PLACE WHERE EVERYTHING IS POSSIBLE ✷ OPEN CALL DORP 2023 ✷

DORP is a place, a breeding ground of ideas on the outdoor site of The Entrepot. It is a place where you are allowed to learn, try and experiment in your own way. This summer you will see DORP in all its glory, but right now the DORP people are coming together to claim the empty space. Sign up and be there!!!

What are we going to do?

DORP will take place during these weekends:

 • Fri 14 July – Sun 16 July 2023
 • Fri 21 July – Sat 22 July 2023

But leading up to this

 • We will discover what your interests and talents are
 • You’ll meet new people with whom you can exchange ideas
 • We’ll meet monthly to work towards the summer
 • And you can count on the continuous help and support of The Entrepot
 • First meeting: wed 15 February 2023, 19:00

What to expect?

DORP is a blank sheet, leaving you free to do what you want. There are no expectations of the end result, because the creation process is the most important thing.

 • You get a budget to bring the DORP vision to life
 • You get a presentation platform for your talents and projects, whatever their nature
 • Print, video and audio studios are available
 • A free doing, learning and trying programme with tailor-made guidance

SOMETHING FOR YOU?

 • Are you between 16 and 30 years old?
 • Would you like to make a white space in Bruges your own?
 • Do you like working with others? And would you like to be inspired by them?

Then DORP is the place to be! Experience and expertise are absolutely not necessary, your enthusiasm is the most important thing.
We’re already looking for the profiles below, but if you don’t recognise yourself in any of these descriptions, then you are still incredibly welcome to apply with your own approach!

Is content creation something for you? Then, during DORP, you can venture into a search for new and challenging formats to make DORP just that little bit more interesting by also giving it an interesting online life. Via DORP’s instagram profile, you will not only be able to share your creations with 1,227 followers, but they will also be fervently shared via Het Entrepot’s channels. (& all credits to you, of course!)

Would you like to learn how to communicate professionally, how to bring stories and information in an effective and creative way? During DORP, you will have the opportunity to experiment with this and be free to devise your own strategies for this that also consider accessibility, diversity and inclusion. To do so, you will pour together your own appropriate media mix.

Do you have a flair in finding emerging musical talent and would you like to give them a chance to reach a wider audience? As a programmer, you get the opportunity and the budget to turn your musical finesse into a challenging programme.

Would you like to be in close contact with upcoming musical talent and support them in their first steps towards great fame? As production and hospitality manager, you ensure that artists are warmly welcomed and create a backstage area where inspiring conversations flow naturally. You will take care of the start-up and closing of the outdoor site and also learn how to create administration contracts and timesheets so that everything runs smoothly behind the scenes as well.

Do you have a very three-dimensional, almost architectural imagination? At DORP, you get the chance to not only put that imagination on paper, but also to see your plan come to fruition. You use the outdoor site of Het Entrepot as an experimental zone and are given a budget to realise your plans, taking into account feasibility and context.

Are you a handy jack-of-all-trades who is filled with practical and technical knowledge? And would you like to execute your first plan? With your executive vision, you will have a say in the site plan and together we will make the wildest plans come true.

Do you enjoy it when the sound in a room is just right and do you want to experiment with what is possible audio-wise on the outdoor site of Het Entrepot? During DORP, you give sound to the programming and get the chance to share your practical and technical knowledge in the freest and most creative way possible.

Do you see light as one of the most important parts of a production because it is essential for the experience and the right atmosphere? During DORP, you get the chance to show your practical and technical knowledge  in the freest and most creative way.

Are you familiar with young makers in Bruges and do you have a vision under which you want to bring them together during DORP? As a curator, you get the chance to point out current needs in the artistic landscape of Bruges and you can challenge yourself to fill in the blanks. You will be given a budget for your plans and thus  keep an eye on feasibility as well.

Do you have a heart for arts and want to learn how to turn that passion into concrete plans? During DORP, you get the opportunity to turn an artistic idea into a tangible production plan, where you are the glue between DORP, the site, the audience and the artists involved.

During DORP, you will have a kitchen at your disposal which you can either mould to your own taste or where you can invite other young caterers (to be) to show off their culinary skills. The perfect opportunity to try out your wildest culinary ideas.

Do you like the warmth and cosiness of being at the bar? During DORP, you get the opportunity to test what it is like to run one. You will set up a schedule for the staff and also get all the freedom to work out how to fill the bar in your own way.

Ready to participate?

Go to the link down below, fill in the form and we’ll see each other soon!

DORP 2023

Do you have a question or uncertainty?

Don’t be afraid to contact Klara. You can:

all questions are welcome!
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close